Regler

REGLER FÖR DIAMONDSCENTER.SE WEBBUTIK


INNEHÅLL:

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2. WEBBUTIKENS ELEKTRONISKA SERVICE
3. VILLKOR FÖR INGÅENDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL
4. BETALNINGSSÄTT OCH -TID FÖR PRODUKTEN
5. LEVERANSKOSTNADER, -SÄTT OCH – TID SAMT MOTTAGANDE/HÄMTNING AV PRODUKT
6. PRODUKTREKLAMATION
7. UTOMRÄTTSLIG REKLAMATIONSPROCEDUR OCH ERSÄTTNINGAR SAMT REGLER FÖR TILLGÅNG TILL DESSA PROCEDURER
8. RÄTTEN ATT FRÅNGÅ AVTAL
9. BESTÄMMELSER GÄLLANDE FÖRETAG
10. PERSONDATA I WEBBUTIKEN
11. SLUTBESTÄMMELSER

DiamondsCenter webbutik ser till kundens rättigheter. Kunden kan inte frånsäga sig rättigheter som denna har rätt till enligt Konsumentlagen. Avtalsbestämmelser mindre fördelaktiga för kunden än Konsumentlagens bestämmelser är ogiltiga och i dess ställe tillämpas Konsumentlagen. Därför är det viktigt att notera att dessa Regler inte ämnar utesluta eller begränsa konsumentens rättigheter som denne har i enlighet med lagen och alla eventuella oklarheter ska alltid tolkas till fördel för konsumenten. Vid ev. oenigheter gällande dessa Regler och de ovan nämnda bestämmelser är det Reglerna som ska tillämpas i första hand.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. Webbutiken kan nås på adressen: www.diamondscenter.pl, den ansvarige för butiken är Tomasz Syty genom sin verksamhet F.U.H. PROGRESS-EXPORT-IMPORT Tomasz Syty. Firman är registrerad i Centrala Registret och Upplysningar gällande Affärsverksamhet i Republiken. Registret sorterar under ekonomiministeriet. Post- och besöksadress: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj NIP 9181733595, REGON 951203770, e-post: info@diamondscenter.net, mobil nr: +48501061609 telefon och fax: +48846272876.
1.2. Dessa Regler vänder sig både till enskilda konsumenter och till företag som vill använda sig av webbutikens tjänster (undantag: p. 11 i Reglerna som gäller enbart företag)
1.3. Persondana som lämnas ut i enlighet med dessa bestämmelser behandlas av Serviceleverantören. All persondata behandlas i enlighet med ändamål och i den utsträckning som omfattas av Webbutikens Regler. Det är frivilligt att lämna ut persondata. Alla som lämnar ut persondata som behandlas av Serviceleverantören har rätt till tillgång till sina uppgifter samt att uppdatera och rätta dessa.
1.4. Ordlista:
1.4.1. ARBETSDAG – en dag mellan måndag till fredag med undantag för lagstadgade lediga dagar.
1.4.2. REGISTRERINGSFORMULÄR – formulär tillgängligt i Webbutiken för skapande av konto.
1.4.3. BESTÄLLINGSFORMULÄR – Elektronisk Service, ett interaktivt formulär tillgängligt i Webbutiken för beställningar, särskilt genom att lägga in varor i korgen och bestämma villkoren för Försäljningsavtal, däribland leverans- och betalningsvillkor.
1.4.4. KUND – (1) en fysisk person med rättshandlingsförmåga och i de av allmänna bestämmelser omfattade fall, även fysisk person med begränsad rättshandlingsförmåga; (2) juridisk person; eller (3) organisationsenhet som inte är juridisk person men som enligt lagen har rättshandlingsförmåga och som har eller avser att ingå ett Försäljningsavtal med Säljaren.
1.4.5. CIVILLAGEN – förordning om civillagen av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling från 1964 nr 16, post 93 med ändringar).
1.4.6. KONTO – Elektronisk Service med individuellt namn (login) och lösenord som uppges av Servicemottagaren omfattande resurser i Serviceleverantörens datatelesystem, där all information som uppges av Servicemotagaren sparas av Serviceleverantören, inklusive uppgifter om beställningar i Webbutiken.
1.4.7. NYHETSBREV – Elektronisk Service utförd av Serviceleverantören omfattande distribution via e-post. Tjänsten gör det möjligt för alla Servicemottagare att löpande ta emot aktuella nyhetsbrev om produkter, nyheter och erbjudanden i Webbutiken.
1.4.8. PRODUKT – rörligt föremål tillgängligt i Webbutiken som kan omfattas av Försäljningsavtal mellan Kunden och Säljaren.
1.4.9. REGLER – dessa Regler för Webbutiken.
1.4.10. WEBBUTIK – Serviceleverantörens webbutik tillgänglig på adressen: www.diamondscenter.se.
1.4.11. SÄLJARE; SERVICELEVERANTÖR – Tomasz Syty genom sin verksamhet F.U.H. PROGRESS-EXPORT-IMPORT Tomasz Syty. Firman är registrerad i Centrala Registret och Upplysningar gällande Affärsverksamhet i Republiken. Registret sorterar under ekonomiministeriet. Post- och besöksadress: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj NIP 9181733595, REGON 951203770, e-post: info@diamondscenter.net, mobil nr: +48501061609 telefon och fax: +48846272876.
1.4.12. FÖRSÄLJNINGSAVTAL – avtal om försäljning av given produkt som ingås eller ingåtts mellan Kunden och Säljaren genom Webbutiken.
1.4.13. ELEKTRONISK SERVICE – elektronisk service från Serviceleverantören till Servicemottagaren genom Webbutiken.
1.4.14. SERVICEMOTTAGARE – (1) en fysisk person med rättshandlingsförmåga och i de av allmänna bestämmelser omfattade fall, även fysisk person med begränsad rättshandlingsförmåga; (2) juridisk person; eller (3) organisationsenhet som inte är juridisk person men som enligt lagen har rättshandlingsförmåga och som har eller avser att använda Elektronisk Service.
1.4.15. KONSUMENTLAGEN, FÖRORDNING – förordning av den 30 maj 2014 om konsumentens rättigheter (Polsk författningssamling från 2014 post 827 med senare ändringar).
1.4.16. BESTÄLLNING – Kundens vilja uttryckt genom Beställningsformulär med avsikt att ingå Försäljningsavtal med Säljaren gällande given Produkt.

2. WEBBUTIKENS ELEKTRONISKA SERVICE
2.1. Webbutiken tillhandahåller följande Elektronisk Service: Konto, Beställningsformulär och Nyhetsbrev.
2.1.1. Konto – användning av Kontot är möjligt efter att tre stegsregistrering genomförs av Servicemottagaren – (1) Registreringsformuläret fylls i, (2) ”Registrera dig” knappen klickas på samt (3) bekräftelse av kontoregistreringen görs genom att länken som skickats till den angivna e-postadressen klickas på. Servicemottagaren måste Registreringsformuläret uppge följande uppgifter: för- och efternamn, adress (gata, hus/lägenhetsnr, postnr, ort, land), e-postadress, kontakttelefon samt lösenord.
2.1.1.1. ”Konto” Elektronisk Service levereras avgiftsfritt för obestämd tid. Servicemottagaren har möjlighet att när som helst, utan att uppge någon orsak, radera sitt Konto (säga upp det) genom att skicka en lämplig begäran till Serviceleverantören. Bästa sättet är att skicka e-post till adressen: info@diamondscenter.net eller skriftligt till adressen: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen.
2.1.2. Beställingsformulär – användning av Beställningsformulär börjar samtidigt som den första produkten läggs i korgen i Webbutiken. Beställningen lämnas in enligt följande: – (1) fyll i Beställningsformuläret och (2) klicka på ”Beställning mot betalning” – fram till detta moment kan all information ändras (för att ändra information: följ upplysningar och information tillgängliga Webbutiken). I Beställningsformuläret måste följande uppgifter fyllas i: för- och efternamn, adress: (gata, hus/lägenhetsnr, postnr, ort, land), e-postadress, kontakttelefon samt upplysningar gällande Försäljningsavtal: Produkt/-er, antal Produkter, leveransadress och -sätt samt betalningssätt.
2.1.2.1. ”Beställningsformulär” Elektronisk Service tillhandahålls avgiftsfritt, är av engångskaraktär och avslutas när Beställningen genomförts eller om Beställningen avbryts genom tjänsten av Servicetagaren.
2.1.3. Nyhetsbrev – tillgång Nyhetsbrev sker efter att man i fliken ”Nyhetsbrev” på Webbutikens sida fyller i e-postadressen som man önskar att få Nyhetsbreven till. Klicka på ”Registrera dig” fältet. Nyhetsbrev kan också beställas vid registreringen genom att lämplig ruta markeras. När Kontot skapats registreras Servicemottagaren för Nyhetsbrev.
2.1.3.1. ”Nyhetsbrev” Elektronisk Service är avgiftsfri under obegränsad tid. Servicemottagaren kan när som helst och utan att uppge någon orsak avstå från Nyhetsbrev (säga upp Nyhetsbrev) genom att lämplig begäran skickas till Serviceleverantören. Bästa sättet är att skicka e-post till adressen: info@diamondscenter.net eller skriftligt till adressen: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen.
2.2. Tekniska krav för utnyttjande av Serviceleverantörens teledatasystem: (1) dator, laptop eller annan multimedial enhet med tillgång till Internet; (2) tillgång till e-post; (3) webbläsare: Mozilla Firefox 11.0 eller senare, Internet Explorer 7.0 eller senare, Opera 7.0 eller senare, Google Chrome 12.0.0. eller senare; (4) rekommenderad skärmupplösning: 1024x768; (5) möjlighet att i webbläsaren aktivera Cookies samt Javascript.
2.3. Servicemottagaren är förpliktad att använda Webbutiken i enlighet med gällande lagen och gällande normer, särskilt med hänsyn till respekt för personliga rättigheter och upphovsrätt samt till Serviceleverantörens samt tredje parters intellektuella egendom. Servicemottagaren förpliktas att ange all information i enlighet med det faktiska tillståndet. Servicemottagaren förbjuds att sprida texter och/eller material med olagligt innehåll.
2.4. Reklamationsförfarande:
2.4.1. Reklamation i samband med Serviceleverantörens Elektroniska Service samt övrig reklamation angående Webbutikens verksamhet (förutom produktreklamation som beskrivs i p. 6 och 7 i Reglerna) kan lämnas in av Servicemottagaren t ex:
2.4.2. skriftligt till: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen;
2.4.3. elektroniskt via e-post: info@diamondscenter.net;
2.4.4. Det rekommenderas att Servicemottagaren i ärendebeskrivningen uppger följande: (1) Information och omständigheter kring reklamationens föremål, särskilt typ och datum för oenighetens uppkomst; (2) Servicemottagarens krav; samt (3) kontaktuppgifter till den som lämnar in reklamationen – detta kommer underlätta och påskynda reklamationens handläggning av Serviceleverantören. De angivna punkterna är enbart rekommendationer och kommer inte att påverka reklamationsförfarandet, förutom den rekommenderade beskrivning av reklamationens föremål.
2.4.5. Serviceleverantören tar omgående ställning till reklamationen, dock inte senare än 14 kalenderdagar från reklamationsdagen.

3. VILLKOR FÖR INGÅENDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL
3.1. Ingående av Försäljningsavtal mellan Kunden och Försäljaren sker när Kunden lämnar in en Beställning via Beställningsformuläret i Webbutiken i enlighet med p. 2.1.2 ovan.
3.2. Webbutikens produktpris anges i polska zloty (PLN) och inkluderar skatter. Kunden får all information gällande den beställda Produktens pris, inklusive skatter och avgifter samt leveranskostnader (inkl. transport-, hemleverans- och postavgifter) samt andra kostnader. Ifall dessa inte kan bestämmas kommer information om betalningsplikten gällande dessa avgifter vid Beställningstillfälle samt vid bekräftandet av Beställningen.
3.3. Webbutikens Beställningsprocedur med hjälp av Beställningsformulär
3.3.1. Ingående av Försäljningsavtal mellan Kunden och Försäljaren sker när Kunden lämnar in en Beställning via Beställningsformuläret i Webbutiken i enlighet med p. 2.1.2 ovan.
3.3.2. När Beställningen lämnas in bekräftar Säljaren omgående att Beställningen togs emot. Bekräftelsen skickas till Kunden via e-post till den av Kunden angivna adressen. Meddelandet ska innehålla Säljarens information om Beställningsmottagande och bekräftelse att Beställningen ska genomföras samt bekräftelse om ingående av Försäljningsavtal. När Kunden får e-post med dessa uppgifter har Försäljningsavtalet mellan Kunden och Säljaren ingåtts.
3.4. Försäljningsavtalet sparas, säkras och tillhandahålls Kunden genom (1) tillhandahållande av dessa Regler i Webbutiken samt (2) utskick av e-postmeddelande till Kunden med innehåll som omnämns i p. 3.3.2. Försäljningsavtalets innehåll sparas och säkras dessutom i Webbutikens datasystem.

4. BETALNINGSSÄTT OCH -TID FÖR PRODUKTEN
4.1. Säljaren tillhandahåller Kunden följande betalningssätt:
4.1.1. Betalning vid leverans.
4.1.2. Banköverföring till Säljarens bankkonto.
4.1.3. Bank: BRE Bank S.A. (mBank).
4.1.3.1. Kontonr: PL03114020040000380250538210.
4.1.4. Elektronisk betalning samt kreditkortsbetalning via PayPal – tillgängliga betalningssätt finns angivna i Webbutiken under fliken ”Betalningssätt” samt på: www.paypal.com
4.1.4.1. Elektroniska och kreditkortsbetalningar genomförs i enlighet med Kundens val via PayPal.
4.2. Betalningstid:
4.2.1. Vid val av banköverföring, elektronisk eller kreditkortsbetalning, ska betalningen genomföras inom 7 kalenderdagar från det att Försäljningsavtalet ingåtts.
4.2.2. Vid val av betalning vid leverans måste betalningen ske vid mottagningstillfälle av varor vid leverans.

5. LEVERANSKOSTNADER, -SÄTT OCH – TID SAMT MOTTAGANDE/HÄMTNING AV PRODUKT
5.1. Produktleverans är tillgänglig i Sverige, hela Europa samt övriga kontinent.
5.2. Produktleveransen till Kund är avgiftsbelagd, såvitt inget annat uppges i Försäljningsavtalet. Leveranskostnader (inkl. transport-, hemleverans- och postavgifter) anges i Webbutiken under fliken ”Leveranskostnader” samt under Beställningsprocedurek och vid bekräftelsen av Försäljningsavtal av Kunden.
5.3. Säljaren tillhandahåller Kunden följande leveranssätt:
5.4. Postpaket.
5.4.1. Kurirförsändelse, kurirförsändelse med betalning vid leverans.
5.5. Leveranstid till Kund är 18 arbetsdagar, såvitt det i Produktbeskrivningen inte framgår att leveranstiden är kortare eller längre. Ifall produkter som beställs har olika leveranstider då gäller den längsta angivna leveranstiden som dock inte kan vara längre än 25 arbetsdagar. Leveranstiden räknas enligt följande:
5.5.1. Vid val av betalning med banköverföring, elektronisk eller kortbetalning – från dagen då pengarna registrerats på Säljarens respektive konto.
5.5.2. Vid val av betalning vid leverans – från Beställningsdagen.
5.6. Leveranstid för beställda produkter. Ifall beställda Produkter har olika leveranstider, gäller den längsta angivna leveranstid som dock inte kan vara längre än 18 arbetsdagar. Kunden kommer att meddelas att Produkten är leveransklar via e-post till den adressen som angetts vid beställningen. Leveranstiden räknas enligt följande:
5.6.1. Vid val av betalning med banköverföring, elektronisk eller kortbetalning – från dagen då pengarna registrerats på Säljarens respektive konto.
5.6.2. Vid val av betalning vid leverans – från Beställningsdagen.

6. PRODUKTREKLAMATION (GÄLLER FÖRSÄLJNINGSAVTAL INGÅNGNA FRÅN 25 DECEMBER 2014)
6.1. Säljarens ansvar gentemot Kunden, ifall den sålda Produkten har något fysiskt eller juridiskt fel bestäms i de allmänna lagbestämmelser, särskilt i Civillagen.
6.2. Säljaren är förpliktad att leverera en felfri Produkt. Detaljerad information gällande Kundens ansvar i samband med produktfel finns i Webbutiken under fliken ”Reklamation av varor”.
6.3. Kunden kan lämna in reklamation t ex:
6.3.1. skriftligt: Cegielniana 25/24, 23-400 Bilgoraj, Polen;
6.3.2. elektroniskt, via e-post: info@diamondscenter.net;
6.4. Kunden rekommenderas att i sin reklamationsbeskrivning uppge: (1) Information och omständigheter kring reklamationens föremål, särskilt typ och datum för felets uppkomst; (2) krav gällande återförande av Produkten så den överensstämmer med Försäljningsavtalet, prissänkning eller frångående av Försäljningsavtal samt (3) kontaktuppgifter till den som lämnar in reklamationen – detta kommer underlätta och påskynda reklamationens handläggning av Serviceleverantören. De angivna punkterna är enbart rekommendationer och kommer inte att påverka reklamationsförfarandet, förutom den rekommenderade beskrivning av reklamationen.
6.5. Serviceleverantören tar omgående ställning till reklamationen, dock inte senare än 14 kalenderdagar från reklamationsdagen. Ifall Säljaren inte tar ställning till reklamationen inom den angivna tiden innebär detta att Säljaren godkänner reklamationen.
6.6. Ifall Säljarens ställningstagande kräver att Produkten kommer Säljaren tillhanda, Kunden kommer att ombes att skicka Produkten på Säljarens bekostnad till: Cegielniana 25/24, 23-400 Bilgoraj, Polen. Ifall felets eller Produktens art eller monteringssätten gör det omöjligt eller alltför svårt att skicka den kommer Kunden att tillhandahålla produkten till påseende för Säljaren vid det gemensamt bestämda tillfället på den plats där Produkten finns.
6.7. Begäran att skicka Produkten, se p. 6.6, påverkar inte Säljarens responstid för svar ang. Kundens Reklamationen – se p. 6.5 och påverkar inte Kundens rätt att kräva demontering och återmontering av den felaktiga Produkten efter utbyte mot en ny, felfri sådan eller åtgärdande av felet i enlighet med Civillagens art 561 [1].

7. UTOMRÄTTSLIG REKLAMATIONSPROCEDUR OCH ERSÄTTNINGAR SAMT REGLER FÖR TILLGÅNG TILL DESSA PROCEDURER
7.1. I egenskap av konsument har Kunden följande möjligheter till utomrättsliga reklamationsförfaranden och krav på upprättelse:
7.1.1. Kunden har rätt att vända sig till konsumentdomstolen som omnämns i art. 37 i förordning av den 15 december 2000 om Handelsinspektionen (Polsk författningssamling från 2001 nr 4 post 25 med ändringar) med ansökan om förlikning i den tvist som uppkommit i samband med Försäljningsavtalet. Konsumentdomstolarnas förfarande bestäms i justitieministerns förordning av den 25 september 2001 om konsumentdomstolarnas dispositiva förfaranden (Polsk författningssamling från 2001, nr 113, post 1214).
7.1.2. Kunden har rätt att vända sig till länsinspektören på Handelsinspektionen, i enlighet med art. 36 i förordning av den 15 december 2000 om Handelsinspektionen (Polsk författningssamling från 2001 nr 4 post 25 med. ändringar) med ansökan om förmedlingsförfarande gällande förlikning mellan Kunden och Säljaren. Upplysningar om Handelsinspektionens länsinspektörs regler och procedurförfarande vid förlikning finns tillgängliga hos Handelsinspektionen samt på respektive regionala Handelsinspektoratens webbsidor.
7.1.3. Kunden har rätt till avgiftsfri hjälp vid förlikning och kan få hjälp av den regionala (lokala) konsumentombudsmannen eller organisationen som enligt stadgan har hand konsumentskydd (bl. a. Konsument Federationen - Federacja Konsumentów, Polska Konsumentföreningen - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsumentfederationen kan kontaktas på det avgiftsfria numret +48 800 007 707 för upplysningar och råd, Polska Konsumentföreningen kan kontaktas via e-post: porady@dlakonsumentow.pl.

8. RÄTTEN ATT FRÅNGÅ AVTAL (GÄLLER FÖRSÄLJNINGSAVTAL INGÅNGNA FRÅN 25 DECEMBER 2014)
8.1. Konsumenten som ingick avtalet på distans har rätt att inom 14 dagar frångå avtalet utan att uppge några skäl och utan några omkostnader, förutom de som omnämns i p. 8.8 nedan. För att tidsfristen ska gälla räcker det att Kunden skickar in upplysning om frångående av avtal. Upplysningen kan skickas t ex:
8.1.1. skriftligt: Cegielniana 25/24, 23-400 Bilgoraj, Polen;
8.1.2. via e-post: info@diamondscenter.net;
8.2. Exempelformulär för frångående av avtal finns i bilaga nr 2 till förordningen om konsumenträttigheter och på Webbutiken under fliken ”Frångående av avtal”. Konsumenten kan använda detta formulär, det är dock inte obligatoriskt.
8.3. Tidspunkten för frångående av avtalet räknas enligt nedan:
8.3.1. vid avtal, där Säljaren lämnar ut Produkten och flyttar över äganderätten till denna (t ex Försäljningsavtal) – efter att Produkten kommit denne tillhanda resp. till tredje part som anvisats av Säljaren. För avtal som omfattar flera Produkter och: (1) Produkterna levereras separat, i omgångar eller i delar – efter att den sista produkten, omgången eller delen har kommit denne tillhanda, eller (2) Produkterna levereras regelbundet under en bestämd tid – efter att den första Produkten kommit denne tillhanda;
8.3.2. vid övriga avtal – från avtalets datum.
8.4. Vid frångående av avtal som träffats på distans anses avtalet som ogiltigt.
8.5. Säljaren är förpliktad att omgående, dock inte senare än inom 14 kalenderdagar från det att konsumentens upplysning om frångående av avtalet kommit denne tillhanda, återbetala konsumenten alla kostnader, inklusive leveranskostnader (med undantag för de kostnader som uppkommit pga. Kundens val av annat leveranssätt än det i Webbutiken billigaste tillgängliga sättet). Säljaren återbetalar beloppet på samma sätt som beloppet kom denne tillhanda, såvitt inte konsumenten har godkänt ett annat sätt som inte kommer att belasta denne med extra kostnader. Ifall Säljaren inte föreslagit att denne själv hämtar Produkten från konsumenten, kan återbetalningen stoppas tills Produkten kommer Säljaren tillhanda eller tills konsumenten skickat bevis på att Produkten skickades tillbaka till Säljaren, beroende på vilket av dessa inträffar först.
8.6. Konsumenten är förpliktad att senast inom 14 dagar från frångående av avtal återlämna Produkten till Säljaren eller till den av Säljaren anvisade tredje part, såvitt inte Säljaren föreslog att denne själv hämtar Produkten. För att tidsfristen ska hållas ska Produkten skickas inom den utsatta tiden till adressen: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen.
8.7. Konsumenten är ansvarig för Produktens minskade värde som uppkommit pga. felaktig användning utöver den nödvändiga för fastställande av Produktens karaktär, egenskaper och funktionsduglighet.
8.8. Kostnaden som ev. kan belasta konsumenten i samband med frångående av avtal:
8.8.1. Ifall konsumenten valt ett annat leveranssätt än det billigaste vanliga leveranssättet tillgängliga i Webbutiken är Säljaren inte förpliktad att återbetala dessa tilläggskostnader.
8.8.2. Konsumenten står för direkta kostnader för returneringen av Produkten.
8.8.3. Ifall Produkten är en service vars utförande – på Kundens tydliga begäran – påbörjades innan avtalet frångicks, förpliktas konsumenten att ersätta kostnader för all service som utfördes fram till inlämnande av upplysning om frångående av avtal. Beloppet beräknas proportionellt till servicens omfattning med hänsyn till det i avtalet uppgjorda pris eller ersättning. Om priset eller ersättningen är för höga utgörs beräkningsgrunden av servicens marknadsvärde.
8.9. Konsumenten har inte rätt att frångå distansavtal gällande avtal om:
8.9.1. (1) utförande av Service om Säljaren utförde servicen i enlighet med konsumentens tydliga önskan, där konsumenten informerades om innan påbörjad service att konsumenten förlorar rätten till frångående av avtal när servicen utförts; (2) Produkten inte är en färdig produkt utan utfördes enligt konsumentens specifikation eller är avsedd för dennes individuella/särskilda behov.

9. BESTÄMMELSER GÄLLANDE FÖRETAG
9.1. Denna punkt och alla dess bestämmelser gäller enbart Kunder och Servicemottagare som inte är enskilda konsumenter.
9.2. Säljaren har rätt att frångå avtal med Kund som inte är konsument inom 14 dagar från avtalets träffande. I detta fall kan frångående ske utan att orsak anges och ger inte Kunden rätt till några krav gentemot Säljaren.
9.3. För Kunder som inte är konsumenter har Säljaren rätt att begränsa tillgängliga betalningssätt samt även kräva förskottsbetalning i sin helhet eller delvis, detta oberoende av vilket betalningssätt Kunden väljer och att Försäljningsavtalet har träffats.
9.4. När Produkten lämnas ut för leverans är det Kunden som inte är konsument som tar över alla fördelar och ansvar för Produktens säkerhet samt ev. skador. Säljaren har i sådant fall inget ansvar för förlust, förstöring eller uppkomna fel som uppkommit efter att Produkten lämnats ut för leverans. Säljaren ansvarar inte heller för ev. leveransförseningar som uppstår hos transportören.
9.5. Vid leverans som genomförs av budfirma el. liknande är Kunden som inte är konsument förpliktad att kontrollera försändelsen inom tiden som är gällande för försändelser av denna typ. Ifall det fastställs att Produkten har skadats eller förstörts under leveransen, är Kunden förpliktad att vidta alla nödvändiga åtgärder för att fastställa transportörens ansvar.
9.6. I enlighet med art. 558 § 1 i Civillagen gäller inte Säljarens produktgaranti gentemot Kund som inte är konsument.
9.7. För Servicemottagare som inte är konsumenter kan Serviceleverantören säga upp avtalet om Elektronisk Service med omgående verkan och utan att uppge någon orsak till uppsägningen. Avtalet sägs upp genom överlämnande av lämplig upplysning.
9.8. Serviceleverantörens/Säljarens ansvar gentemot Servicemottagaren/Kunden som inte är konsument är begränsat till det betalda priset och leveranskostnader i samband med Försäljningsavtal, dock inte mer än 1 000 PLN (ett tusen PLN). Detta gäller oavsett kravets lagliga grund och såväl enskilda krav som sammanlagda krav. Serviceleverantören/Säljaren har inget ansvar gentemot Servicemottagaren/Kunden för några typiska skador som är möjliga att förutse vid träffande av avtal och ansvarar inte för Servicemottagarens/Kundens (som inte är konsument) förluster.
9.9. Samtliga twister mellan Säljaren/Serviceleverantören och Kunden/Servicemottagaren som inte är konsument handläggs av domstol inom Säljarens/Serviceleverantörens jurisdiktion.

10. PERSONDATA I WEBBUTIKEN
10.1. Servicemottagarnas/Kundernas persondata som samlas in genom Webbutiken behandlas av Säljaren.
10.2. Servicemottagarnas/Kundernas persondata samlas in genom Webbutiken i enlighet med Servicemottagarens/Kundens önskan för genomförande av Försäljningsavtal eller avtal om Elektronisk Service.
10.3. Möjliga mottagare av Webbutikens Kunders persondata:
10.3.1. För Kunden som i Webbutiken använder leverans via post eller kurir lämnar Administratören ut Kundens data till transportören eller leveranshanteraren som i Administratörens namn ska leverera försändelsen.
10.3.2. För Kunden som i Webbutiken använder elektronisk- eller kortbetalning, lämnas Kundens data ut till den valda operatören som ansvarar för hantering av dessa betalningar i Webbutiken.
10.4. Servicemottagaren/Kunden har rätt till tillgång, kontroll och rättelse av sina uppgifter. En begäran om detta kan skickas t ex.
10.4.1. skriftligt: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen;
10.4.2. via e-post: info@diamondscenter.net
10.5. Det är frivilligt att uppge personliga uppgifter men avsaknad av personuppgifter som uppges i dessa Regler och som är nödvändiga för att Försäljningsavtal kan ingås resulterar i att ett sådant avtal inte kan ingås. Uppgifter nödvändiga för träffande av Försäljningsavtal eller avtal om Elektronisk Service uppges varje gång på Webbutikens sida före träffande av avtalet.

11. SLUTBESTÄMMELSER
11.1. Avtal som ingås genom Webbutiken är på svenska.
11.2. Ändring av Regler:
11.2.1. Serviceleverantören förbehåller sig rätten att införa ändringar i nuvarande Regler till följd av viktiga orsaker, dvs. ändringar i gällande lagen; ändringar i betalningssätt och leveranssätt – i den omfattning som dessa ändringar påverkar genomförande av bestämmelser i dessa Regler.
11.2.2. Ifall dessa Regler ligger till grund för långsiktiga/kontinuerliga avtal (t ex. avtal om Elektronisk Service - Konto) förbinds Servicemottagaren av de ändrade reglerna om kraven i art. 384 samt 384 [1] i Civillagen har följts, dvs. att Servicemottagaren på ett korrekt sätt informerades om dessa ändringar och inte sagt upp avtalet inom 14 kalenderdagar från upplysningen. Ifall ändringar i Reglerna skulle resultera i några nya avgifter eller höjning av de aktuella avgifterna har Servicemottagaren rätt att säga upp avtalet.
11.2.3. För andra avtal som träffats enligt de nuvarande Reglerna (kortvariga avtal, t ex. Försäljningsavtal) kommer ändringar i Reglerna inte påverka Servicemottagarnas/Kundernas rättigheter om de var konsumenter innan ändringarna införts. Ändringarna påverkar i synnerhet inte de redan inlämnade Beställningar eller de som är pågående, inte heller de Beställningar som redan behandlas eller genomförs i enlighet med Försäljningsavtalet.
11.3. För alla ärenden som inte regleras av dessa Regler tillämpas allmänna föreskrifter i den polska lagen och i synnerhet: Civillagen; förordningen om elektronisk service av den 18 juli 2002 (Polsk författningssamling från 2002 nr 144, post 1204 med ändringar); för Försäljningsavtal träffade från den 25 december 2014 med Konsumentkunder gäller konsumentlagen av den 30 maj 2014 (Polsk författningssamling från 2014, post 827 med ändringar); samt andra allmänt gällande lagar.

 

up
| Copyright © 2003-2022 DiamondsCenter.pl | E-commerce & SEO by Cybersolus.com
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl